Przejdź do treści

Statut

Pracownia Edukacji Żywej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pn. Pracownia Edukacji Żywej, zwana dalej “Fundacją”, została ustanowiona przez Maję Głowacką, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 05.02.2014 r. przez notariusza Katarzynę Stanek w Kancelarii Notarialnej w Mikołowie, za numerem Repertorium A 567/2014
2. Fundacja działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach,
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
§ 2
Siedzibą Fundacji są Katowice.
§ 3
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§ 6
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Fundacja może przystępować do stowarzyszeń realizujących cele zbliżone do celów Fundacji.
4. W sprawach połączenia z inną fundacją czy przystąpienia do stowarzyszenia decyzję podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej jednogłośnie, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
§ 7
1. Nazwa Fundacji brzmi Pracownia Edukacji Żywej.
2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
3. Fundacja może używać pieczęci z napisem Pracownia Edukacji Żywej oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
§ 8
Fundacja może ustanowić odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§ 9
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§10
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności zwiększającej zdolności człowieka do twórczej adaptacji do współczesnego świata w sposób umożliwiający zrównoważone współistnienie wszystkich form życia w skali lokalnej i globalnej, a także wspieranie edukacji, nauki, ochrony przyrody i środowiska, ochrony zwierząt dzikich i udomowionych, promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.
§11
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Opracowywanie programów edukacyjnych, wychowawczych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych itp. oraz ich realizację i ewaluację.
2. Kształcenie i doskonalenie osób pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi, młodzieżą, studentami, osobami dorosłymi oraz starszymi.
3. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży.
4. Działalność naukową i rozwój nauki i szkolnictwa wyższego, w szczególności z zakresu pedagogiki, filozofii, psychologii i ekologii.
5. Współpracę z instytucjami naukowymi.
6. Organizowanie i prowadzenie pomocy psychoterapeutycznej, doradztwa i coachingu.
7. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego itp. dla osób prawnych i fizycznych.
8. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
9. Organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz starszych, w tym poprzez sport i turystykę.
10. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
11. Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
12. Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych.
13. Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
14. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedstawicielami władz państwowych, samorządów lokalnych, lokalnych społeczności, instytucji, organizacji pozarządowych, osobami fizycznymi oraz środkami masowego przekazu.
15. Organizowanie lub współorganizowanie oraz finansowanie lub współfinansowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, spotkań otwartych, wykładów, staży, praktyk, wolontariatu, a także konkursów, wystaw, aukcji, koncertów, programów radiowych, telewizyjnych, projektów multimedialnych, kampanii reklamowych oraz innych form zapewniających realizację celów statutowych Fundacji.
16. Finansowanie lub współfinansowanie publikacji oraz udziału w konferencjach, seminariach, warsztatach, szkoleniach, spotkaniach otwartych, stażach, praktykach, wolontariacie a także konkursach, wystawach i innych formach zapewniających realizację celów statutowych Fundacji.
17. Przyznawanie certyfikatów, nagród i stypendiów.
18. Powoływanie i finansowanie placówek edukacyjnych i naukowych różnych szczebli.
19. Przygotowywanie i wydawanie publikacji oraz materiałów edukacyjnych, naukowych i popularnonaukowych.
20. Działalność wydawniczą.
21. Podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań na rzecz takich zmian przepisów prawa, aby wspierało ono cele Fundacji.
22. Organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk społecznych (m.in. oświatowych, naukowych, kulturalnych, związanych z ochroną przyrody i ochroną zwierząt) wokół celów Fundacji.
23. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej działaniom podjętym przez osoby fizyczne i organizacje w zakresie objętym celami Fundacji.
24. Prowadzenie portalu internetowego.
25. Podejmowanie innych działań realizujących cele statutowe Fundacji.
§ 12
Swoimi działaniami Fundacja obejmuje dzieci i młodzież wszystkich grup wiekowych, studentów, osoby dorosłe oraz starsze (w tym osoby niepełnosprawne oraz osoby dyskryminowane i zagrożone wykluczeniem społecznym) a także instytucje oraz organizacje społeczne.

Rozdział III
Majątek i przychody Fundacji

§ 13
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąca złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie, jak w szczególności środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z Majątku Fundacji oraz z przychodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.
4. Przychody Fundacji pochodzą z:
a) dotacji, darowizn, spadków i zapisów lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
b) ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
c) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
d) finansowanie ze źródeł publicznych,
e) wpływy z tytułu odsetek bankowych,
f) z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji.
§ 14
1. Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania, o ile ofiarodawcy i darczyńcy nie postanowili inaczej.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 16
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV
Nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego

§17
Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
§18
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:
1) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
2) 58.11.Z Wydawanie książek,
3) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
4) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
5) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
6) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
7) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
8) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
9) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
10) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
11) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
12) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
13) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
14) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
15) 74.20.Z Działalność fotograficzna,
16) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
17) 74.90.Z Pozostała działalność naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,
18) 75.00.Z Działalność weterynaryjna,
19) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
20) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
21) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
22) 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,
23) 85.10.Z Wychowanie przedszkolne,
24) 85.20.Z Szkoły podstawowe,
25) 85.31.A Gimnazja,
26) 85.31.B Licea ogólnokształcące,
27) 85.31.C Licea profilowane,
28) 85.32.A Technika,
29) 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe,
30) 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
31) 85.41.Z Szkoły policealne,
32) 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych,
33) 85.42.B Szkoły wyższe,
34) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
35) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
36) 85.59.A Nauka języków obcych,
37) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
38) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
39) 86.90.D Działalność paramedyczna,
40) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
41) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
42) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
43) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
44) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
45) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
46) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
47) 91.01.A Działalność bibliotek,
48) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
49) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
50) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
51) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowanych,
52) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
53) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§19
Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:
1) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
2) 58.11.Z Wydawanie książek,
3) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
4) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
5) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
6) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
7) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
8) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
9) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
10) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
11) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
12) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
13) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
14) 74.20.Z Działalność fotograficzna,
15) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
16) 74.90.Z Pozostała działalność naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,
17) 75.00.Z Działalność weterynaryjna,
18) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
19) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
20) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
21) 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,
22) 85.10.Z Wychowanie przedszkolne,
23) 85.20.Z Szkoły podstawowe,
24) 85.31.A Gimnazja,
25) 85.31.B Licea ogólnokształcące,
26) 85.31.C Licea profilowane,
27) 85.32.A Technika,
28) 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe,
29) 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
30) 85.41.Z Szkoły policealne,
31) 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych,
32) 85.42.B Szkoły wyższe,
33) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
34) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
35) 85.59.A Nauka języków obcych,
36) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
37) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
38) 86.90.D Działalność paramedyczna,
39) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
40) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
41) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
42) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
43) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
44) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
45) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
46) 91.01.A Działalność bibliotek,
47) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
48) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
49) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
50) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowanych
51) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
52) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§20
1. Fundacja może zatrudniać pracowników, jak również angażować w swoją działalność wolontariuszy.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
3. Prowadzenie przez Fundację:
a) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i
b) odpłatnej działalności pożytku publicznego
wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział V
Organy Fundacji

§ 21
Organami Fundacji są Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem” i Rada Fundacji zwana dalej „Radą”.
Zarząd Fundacji
§ 22
1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa a także, w przypadku Zarządu wieloosobowego – Wiceprezesa i/lub Członka Zarządu.
2. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
3. Fundator powołuje Prezesa pierwszego Zarządu.
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
5. Prezes Zarządu ustala strukturę Zarządu.
6. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieograniczony.
7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
8. Fundator może być członkiem Zarządu oraz Prezesem Zarządu.
9. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu,
d) odwołania członka Zarządu.
10. Zarząd może odwołać swego członka w drodze uchwały, przy pozytywnej opinii Rady, uchwalonej bezwzględną większością głosów. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w szczególności w przypadku:
a) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolności do sprawowania funkcji członka Zarządu,
b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
11. Skład Zarządu może być uzupełniony przez członków dotychczasowego Zarządu w drodze uchwały, przy pozytywnej opinii Rady, uchwalonej bezwzględną większością głosów z uwzględnieniem zapisów § 32 pkt 3.
§ 23
1. W skład pierwszego Zarządu Fundacji zostaje powołana Maja Głowacka oraz Bogdan Ogrodnik.
2. Maja Głowacka zostaje powołana na Prezesa pierwszego Zarządu
§ 24
1. Do kompetencji Zarządu należy przede wszystkim:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
g) powoływanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
h) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji oraz prowadzenie polityki kadrowej Fundacji,
i) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
j) nadawanie odznak, medali, tytułów honorowych i innych nagród i wyróżnień,
k) określanie zasad i przedmiotu prowadzonej działalności odpłatnej,
l) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
ł) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,
m) składanie wniosków do Rady o opinie w sprawach: zmiany statutu, połączenia z inna fundacją, przystąpienia do stowarzyszenia, likwidacji Fundacji, planów działania, powoływania i odwoływania członków Zarządu,
n) zawieranie i rozwiązywanie umów z wolontariuszami, praktykantami i stażystami oraz kierowanie ich pracą.
2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.
3. Do potwierdzania zgodności dokumentów Fundacji z oryginałem i stanem faktycznym uprawiony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie lub osoba do tego upoważniona.

Sposoby reprezentacji
§ 25
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.
3. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w zakresie spraw określonych w udzielonym pełnomocnictwie.
4. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis 2 członków Zarządu, w tym Prezesa (w przypadku Zarządu wieloosobowego).
§ 26
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym w obecności Prezesa Zarządu.
3. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach Zarządu lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
§ 27
1. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoją funkcję społecznie lub pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.
2. Zasady wynagradzania członków Zarządu i pracowników określa Prezes lub pełnomocnik powołany w tym celu przez Prezesa
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
4. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Prezes lub pełnomocnik powołany w tym celu przez Prezesa.
5. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
§ 28
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu lub Przewodniczącego Rady.
2. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane w sposób zapewniający skuteczne poinformowanie o posiedzeniu każdego członka Zarządu (np. pisemnie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do członka Zarządu).
3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub przez komunikatory internetowe, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rada Fundacji
§29
1. Rada jest organem o uprawnieniach doradczych i kontrolnych. Rada stanowi statutowy kolegialny organ doradczy i kontrolny odrębny od Zarządu, jako organu zarządzającego, i niepodlegający Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
2. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Rada składa się z przynajmniej 3 członków i jest wybierana na czas nieokreślony.
4. Członków początkowego składu Rady Fundacji oraz pierwszego przewodniczącego Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje Rada po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu.
5. Rada wybiera ze swojego grona na dwuletnią kadencję Przewodniczącego Rady zwykłą większością głosów.
6. Przewodniczącym można być więcej niż jedną kadencję.
7. Prezydencja ustaje z chwilą:
a) rezygnacji zgłoszonej pisemnie na ręce Rady,
b) śmierci Przewodniczącego Rady,
c) odwołania przez Radę,
d) prawomocnego skazującego wyroku sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
8. Odwołanie Przewodniczącego Rady może nastąpić w szczególności w przypadku:
a) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolności do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady,
b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania funkcji Przewodniczącego Rady,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
9. Odwołanie Przewodniczącego Rady następuje w trybie głosowania przy bezwzględnej większości głosów z uwzględnieniem zapisów § 32 pkt 3.
10. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
a) rezygnacji z członkostwa, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) śmierci członka,
c) odwołania przez Radę,
c) prawomocnego skazującego wyroku sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
11. Odwołanie członka Rady może nastąpić w szczególności w przypadku:
a) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolności do sprawowania funkcji członka Rady,
b) niewykonywania lub nienależytego wykonywania funkcji członka Rady,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu
12. Odwołanie członka Rady następuje w trybie głosowania przy bezwzględnej większości głosów z uwzględnieniem zapisów § 32 pkt 3.
§30
1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.
2. Przewodniczący Rady Fundacji pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji.
3. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Rady Fundacji, który będzie szczegółowo regulował sposób działania Rady Fundacji i zakres uprawnień poszczególnych jej członków.
4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje społecznie.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z działalnością w Radzie.
§31
1. Do kompetencji Rady należy doradztwo i kontrola prac Zarządu.
2. Rada ponadto:
a) opiniuje Zarządowi plany dotyczące działalności Fundacji,
b) rozpatruje roczne sprawozdania z działalności Zarządu i udziela absolutorium Zarządowi,
c) zatwierdza sprawozdania finansowe Fundacji,
d) kontroluje działalność Fundacji, w szczególności stan majątkowy Fundacji,
e) opiniuje sprawy przedstawione przez Zarząd,
f) opiniuje decyzje o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji oraz o przystąpieniu do stowarzyszenia,
g) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
2. Rada może zaprosić członków Zarządu do udziału w posiedzeniach.
§32
1. W sprawach należących do kompetencji Rady decyzje są podejmowane w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. W przypadku braku kworum następny termin zebrania Rady Fundacji ma miejsce 15 min. po pierwszym terminie i wówczas uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych członków Rady Fundacji.
§33
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, bądź co najmniej połowy Członków Rady.
3. Posiedzenia Rady są zwoływane za pomocą listów poleconych, wysyłanych co najmniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem, bądź w inny sposób uzgodniony pisemnie przez Członków Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji może zaprosić do udziału w posiedzeniach Zarząd Fundacji.
5. Do udziału w posiedzeniach Rada Fundacji może zaprosić osoby fizyczne, przedstawicieli podmiotów i organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

Rozdział VI
Tworzenie Oddziałów

§ 34
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd.

Rozdział VII
Zmiany Statutu

§ 35
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd w formie uchwały podjętej jednogłośnie po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
2. Zmiana Statutu nie może wprowadzać istotnych zmian celów Fundacji.

Rozdział VIII
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 36
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, przy pozytywnej opinii Rady, uchwalonej bezwzględną większością głosów z uwzględnieniem zapisów § 32 pkt 3.
2. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się, zgodnie z decyzją Zarządu, na cel lub cele statutowe Fundacji, o których mowa w § 10 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 37
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Statut został uchwalony w dniu 5 luty 2014 r przez Fundatora Maję Głowacką.

Podpis Fundatora
Maja Głowacka