Przejdź do treści

O Fundacji

Pracowania Edukacji Żywej

WIZJA & MISJA

WSPÓŁPRACA

INSPIRACJE

ZESPÓŁ

RADA FUNDACJI

STATUT

Wizja i misja

Zobacz, jakie cele i misja towarzyszą Fundacji Pracowni Edukacji Żywej.

Twórcza adaptacja dzieci i rodzin do świata i zmian w nim zachodzących, to główny cel powołania Pracowni Edukacji Żywej. Drogą do jego realizacji są odpowiednio zaprojektowane warsztaty rozwojowo-edukacyjne.
Świat współczesnego człowieka to również przyroda. Od bardzo niedawna kultura i technika stały się środowiskami „naturalnymi” człowieka (antroposferą), ale to właśnie środowisko przyrodnicze ukształtowało psychofizyczną strukturę człowieka i jego najważniejsze potrzeby. Jeżeli przerwane zostaną procesy adaptacyjne młodego ludzkiego organizmu do biosfery, to pojawią się liczne dysfunkcje na poziomie fizycznym i psychicznym. Taką diagnozę stawia współczesności Richard Louw i nazywa ją Zespołem Braku Kontaktu z Naturą (Nature Deficyt Disorder). W pełni akceptujemy tę linię myślenia, a nasze programy mają temu przeciwdziałać.
Budowanie i wzmacnianie w ludziach (a zwłaszcza w dzieciach) silnej i dojrzałej więzi z przyrodą jest niezbędne, aby mogli oni rozwijać się w sposób pełny i zrównoważony, a przyroda była przez nich skutecznie chroniona. Tylko autentyczna, wewnętrzna motywacja ludzi widzących w przyrodzie autonomiczną wartość doprowadzi do jej rzeczywistej ochrony.
Zrównoważone współistnienie wszystkich form życia. Nasze warsztaty dla rodzin i dzieci mają przygotowywać ludzi do kształtowania swego środowiska w sposób, który to umożliwia. Poszukujemy najlepszych, najbardziej skutecznych metod, aby te cele osiągnąć.
Włączenie relacji międzyludzkich w sieć życia. Każdy z nas jest częścią sieci powiązań. Nie tylko na poziomie biologicznym, jako jeden z fragmentów przyrody, ale i na poziomie społecznym. Jako elementy tych sieci, nieustannie wchodzimy w relacje. Pomiędzy ludźmi (w rodzinie, w związkach, pomiędzy przyjaciółmi, znajomymi i nieznajomymi), pomiędzy ludźmi i zwierzętami, ludźmi i pozostałą częścią przyrody. Nasza podejście ma służyć pogłębianiu, polepszaniu tych relacji. Tak, aby chroniły i wzbogacały one całą sieć życia.
Funkcjonowanie człowieka w środowisku zdrowych relacji międzyludzkich. Niezmiernie istotnym elementem budowania związków autentycznych i satysfakcjonujących dla wszystkich są sposoby komunikacji. Korzystamy między innymi z dorobku teorii przywiązania (John Bowlby, Gordon Neufeld), psychologii humanistycznej (Carl Rogers), podejścia Porozumienia Bez Przemocy (Marshall Rosenberg), neurobiologii interpersonalnej (Daniel Siegel, Peter Fonagy).
Pokazywanie ludziom wartości przyrody we wszystkich jej przejawach. Jednym z naszych celów jest ochrona nie tylko pierwotnej, dzikiej przyrody, ale również tej mniej lub bardziej przekształconej i zdegradowanej. To ona dominuje w naszym otoczeniu i w naszym bezpośrednim doświadczeniu. O ile większość ludzi przyjmuje do wiadomości i rozumie (choć niekoniecznie czuje) potrzebę ochrony rzadkich, ginących gatunków i zbiorowisk – to już przyroda przekształcona nie jest zwykle przez ludzi postrzegana jako wartościowa i potrzebna. Chcemy to zmieniać, chcemy pokazywać, że przyroda (życie) jest wartością samą w sobie.
Pomoc zwierzętom, zarówno dzikim, jak i udomowionym. Zdajemy sobie jednak sprawę, że chcąc rzeczywiście i długofalowo polepszyć los zwierząt – absolutnie niezbędna jest praca z ludźmi, z ich postawami i postrzeganiem świata.

Tworząc programy edukacyjne, realizując je, sprawdzając ich skuteczność poprzez ewaluacje i badania naukowe współpracujemy z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.

WSPÓŁPRACA

Szkoły i przedszkola

Wyjątkową wagę przywiązujemy do współpracy z przedszkolami i szkołami publicznymi.

Po pierwsze cenimy sobie możliwość zaprezentowania naszych propozycji szkołom i nauczycielom, ale przede wszystkim dzieciom i młodzieży.

Po drugie staramy się pomóc współczesnej szkole na wiele sposobów. Na początku proponujemy nasze sprawdzone już zajęcia i programy, ale najchętniej wypracowujemy formy i zakres współpracy z samymi nauczycielami, z dziećmi i młodzieżą.

Do tej pory współpracowaliśmy z ponad 30 szkołami publicznymi z pięciu gmin śląskich.

Szczególnie bliskie jest nam także wspieranie przedszkoli i szkół niepublicznych oraz grup dzieci pozostających w edukacji domowej.

Zaproszono nas do prowadzenia cyklicznych zajęć między innymi w:

Od 1 stycznia 2017 do czerwca 2018 roku prowadziliśmy szkołę demokratyczną założoną przez Stowarzyszenie Wolna Edukacja z Tychów. Jej obecna nazwa to Wolna Szkoła Dzika, Szkoła Demokratyczna w Tychach prowadzona przez Fundację Dziką. Oczywiście nadal mamy bliski kontakt ze Szkołą Dziką.  

Regularnie też wychodziliśmy z dziećmi przedszkola Blisko Dziecka i Natury w Żorach

Prawie od początku istnienia Szkoły Montessori w Kętach organizowaliśmy cotygodniowe wyjścia dzieci klasy wczesnoszkolnej i dzieci starszych do lasów rozciągających się wzdłuż Soły.

Organizacje pozarządowe

Nie wyobrażamy sobie realizacji naszych celów bez współpracy z organizacjami pozarządowymi. Niektóre z nich, jak Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju czy Fundacja Parku Śląskiego, bardzo nam pomogły „stanąć na nogi” w początkowym, trudnym okresie naszej działalności.