Ponieważ kończy się realizacja naszego projektu „Badamy, poznajemy, chronimy”  zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. W ramach konkursu (jego regulamin znajduje się  poniżej) dzieci i młodzież, którzy wzięli udział w naszych warsztatach mogą nadesłać opracowanie (wykonywane indywidualnie) dotyczące opisu działań chroniących w sposób czynny jakiś element lub fragment przyrody występującej w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania lub szkoły uczestnika . Opracowanie może być w formie pisanej, w formie rysunku, schematów, planów itp. Na prace czekamy do końca października.

17 listopada w Nadleśnictwie Rybnik odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu i wręczenie nagród. Gorąco zapraszamy!

Poniżej przedstawiam listę inspiracji do wykorzystania.
1. Domki dla owadów
2. Ogród przyjazny owadom (rośliny kwitnące o różnych porach – od wiosny do jesieni)
3. Domki dla ptaków/nietoperzy
4. Dzika część ogrodu (albo nawet trawnika) – pozostawienie tam liści, patyków, nieścinanie trawy, dosiewanie roślin łąkowych – jako siedliska dla roślin i zwierząt
5. Pozostawienie martwego drzewa – kłody w ogródku
6. Pozostawienie lub zgromadzenie kupek gałęzi i liści – jako siedliska
7. Zbudowanie pryzmy kamieni – jako siedliska
8. Zrobienie wgłębienia, wyłożenie gliną i zalanie go wodą
9. Sadzenie polskich krzewów: leszczyny, głogi, tarniny, dzikie róże, jałowce
10. Dosiewanie w różnych miejscach ogrodu np. szkolnego (na stworzonych specjalnie „rabatkach”) nasion roślin polnych zakupionych w niewielkiej ilości w specjalistycznych sklepach wysyłkowych.

 

REGULAMIN KONKURSU
„CZYNNA OCHRONA NAJBLIŻSZEJ PRZYRODY”

I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs organizowany jest przez Pracownię Edukacji Żywej z siedzibą w Katowicach (zwaną dalej Organizatorem), w ramach programu „Badamy, poznajemy, chronimy. Program edukacyjny na rzecz czynnej ochrony przyrody w lasach Nadleśnictwa Rybnik w latach 2014/2015.”.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od IV klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej, które wzięły udział w warsztatach „Czynna ochrona przyrody w lesie”.
3. Celem konkursu jest:
a. Promowanie wśród dzieci i młodzieży walorów śląskiej przyrody.
b. Promowanie wśród dzieci i młodzieży działań z zakresu czynnej ochrony przyrody.
c. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu w przyrodzie.
d. Wspieranie w dzieciach i młodzieży postawy badawczej.

II. Warunki nadsyłania prac, wymagania:
1. Każda z uczestniczących w konkursie osób może nadesłać 1 opracowanie dotyczące opisu działań chroniących w sposób czynny jakiś element lub fragment przyrody występującej w najbliższym otoczeniu uczestnika.
2. Do opracowania mogą być dołączone zdjęcia, schematy, rysunki i inne sposoby prezentacji danych.
3. Opisane prace należy przesłać na adres:
Pracownia Edukacji Żywej, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice.
W tytule przesyłki proszę dopisać: Konkurs „Czynna ochrona najbliższej przyrody”
lub
na adres e-mailowy:
ochronaczynna@gmail.com
W tytule proszę dopisać: „Konkurs”

4. Każda praca musi zawierać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, placówka, wiek autora (klasa).
5. Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
6. Zgłaszane prace nie mogą naruszać przepisów prawa, w szczególności nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe.
7. Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi.
III. Rozstrzygnięcie konkursu, postanowienia końcowe:
1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.
2. Oficjalnie ogłoszone wyników oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w listopadzie 2015 roku w siedzibie Nadleśnictwa Rybnik.
3. Spośród wszystkich nadesłanych prac wybranych zostanie 12, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
4. W razie nieobecności na rozdaniu nagród, uczestnik będzie miał możliwość późniejszego odbioru przyznanej nagrody w siedzibie Nadleśnictwa Rybnik, po wcześniejszym kontakcie z koordynatorem konkursu.
5. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac i ich fragmentów oraz opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronie internetowej Organizatora i Nadleśnictwa Rybnik, a także na ich wykorzystanie w ramach realizacji celów statutowych Organizatora (działania nieodpłatne).
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do nadesłanych opracowań oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu lub w celach marketingowych, w tym z wizerunku uczestników (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
7. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu, e-mail: ochronaczynna@gmail.com.