W ramach realizacji zadania dla dzieci i młodzieży województwa śląskiego zostaną zrealizowane następujące warsztaty ekologiczno-przyrodnicze:

  1. Recykling czyli powrót do natury
  2. (Roz)poznawanie natury

1. Warsztat  „Recykling czyli powrót do natury”

Celem warsztatów jest połączenie dwu rodzajów edukacji: ekologicznej (środowiskowej) i przyrodniczej. Jest to szczególnie ważne w obszarze aglomeracji górnośląskiej, gdzie sąsiadują ze sobą tereny cenne przyrodniczo, potencjalnie cenne przyrodniczo oraz zdegradowane. Te dwa obszary tematyczne szczególnie dobrze wiążą się w trakcie zajęć terenowych, gdzie obok siebie można spotkać różne siedliska, a nawet ocenić jakościowo stopień ich degradacji dzięki obserwacji żyjących na nim organizmów. Znalezione w terenie śmieci, pozwolą omówić ideę recyklingu rozwijaną przez człowieka, aby zapobiec wyczerpaniu się zasobów surowców nieodnawialnych. Ściśle się z tym wiąże temat segregacji śmieci. Ten sam teren dostarcza wielu przykładów biologicznego „recyklingu”, czyli cykli krążenia materii w przyrodzie. Biologiczny „recykling” skuteczny jest w stu procentach. Myślą przewodnią warsztatów jest pokazanie ich uczestnikom, że idea recyklingu jest czymś naturalnym i od zawsze obecnym w świecie przyrody. Z drugiej jednak strony człowiek wprowadził do obiegu pierwiastki i związki nieznane wcześniej przyrodzie, wobec których jest ona „bezradna”, tj. nie potrafi w krótkim czasie ich zneutralizować lub włączyć w obieg materii. Stąd naczelne hasło zajęć „Odpady przerywają łańcuch życia” ma przypominać uczestnikom, że człowiek swoje odpady musi bardzo dokładnie pozyskiwać i poddawać – o ile to możliwe – pełnemu recyklingowi. Łatwiejsze jest wtedy zaakceptowanie przez uczestników warsztatów zasad recyklingu i dbałość o czystość środowiska.

Realizowane będą dwa rodzaje warsztatów: stacjonarne i terenowe o zróżnicowanym (w zależności od wieku uczestników) czasie trwania

Warsztaty są dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminę Orzesze


2. Warsztat pn.  (Roz)poznawnie natury

Uczestnicy mają do wyboru jeden z dwu tematów:

– Poznawanie drzew i krzewów dziko rosnących, ich biologii i miejsca w kulturze
Dzieci i młodzież nauczą się rozpoznawać gatunki rosnące na terenie wybranym do przeprowadzenia warsztatów. Każdy z uczestników utworzy „zielnik” składający się z liści odnalezionych gatunków drzew i krzewów (w jesieni będą to liście znalezione bezpośrednio pod drzewem lub krzewem), który posłuży do nauki rozpoznawania gatunków. Przy pomocy lup dzieci poznają szczegóły anatomiczne liści oraz pędów. Przy pomocy pudełek obserwacyjnych dzieci/młodzież poznają owady zamieszkujące drzewa. Omawiając pospolite gatunki drzew i krzewów (w zależności od wieku uczestników) będą przekazywane informacje na temat biologii rozpoznanych gatunków a także ich rolę w kulturze polskiej oraz europejskiej.

– Poszukiwanie i rozpoznawanie śladów zwierząt
Warsztat uczy dostrzegania śladów bytności, żerowania itd. zwierząt oraz ich właściwego interpretowania. Odnalezione ślady zwierząt pozwalają na omówienie tematów dotyczących m.in.: składu gatunkowego populacji dużych ssaków, gryzoni, awifauny, owadów itd. w wybranym do zajęć terenie, zwyczajów zwierząt, ich znaczenia dla kształtu równowagi lokalnego ekosystemu. Przy pomocy lup i pudełek obserwacyjnych badane będą ślady pozostawione przez owady na roślinach (np. galasy, ślady żerowania larw w liściach, korze, itp.) a także same owady.  Uczestnicy dostaną materiały edukacyjne: karty pracy z szukanymi śladami zwierząt.

 

Warsztaty są dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminę Świętochłowice