PROGRAM CZYNNEJ OCHRONY PRZYRODY W LASACH NADLEŚNICTWA RYBNIK.

Programu edukacji ekologicznej realizowany jest  przez Pracownię Edukacji Żywej

wspólnie z Nadleśnictwem Rybnik oraz gminami Czerwionka-Leszczyny, Żory i Lyski

w okresie od 01.10.2014 r. do 30.11.2015 r.

 

Cele programu

 1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży walorów śląskiej przyrody, przede wszystkim cennych przyrodniczo obszarów gmin i powiatów biorących udział w projekcie.
 2. Promowanie wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli działań z zakresu czynnej ochrony przyrody oraz wskazywanie konkretnych siedlisk na terenie lasów Nadleśnictwa Rybnik do działań czynnej ochrony przyrody (np. metaplantacji).
 3. Wspieranie w dzieciach i młodzieży postawy badawczej dzięki obserwacjom, pomiarom i ich interpretacji podczas warsztatów.
 4. Wsparcie uczestników w przygotowaniu obowiązkowych szkolnych projektów edukacyjnych (a także, w miarę potrzeb – prac olimpijskich)
 5. Dostarczenie informacji na temat zjawisk i procesów przyrodniczych, współzależności obserwowanych w miejscu prowadzenia warsztatów, o których dzieci i młodzież uczą się w ramach edukacji formalnej. Wzmocnione zostaną przyrodnicze i ekologiczne zainteresowania dzieci i młodzieży.
 6. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu w przyrodzie, co stanowi jedną z form profilaktyki zdrowotnej oraz wspiera w dzieciach i młodzieży procesy adaptacyjne do współczesnego świata, w tym do świata przyrody.
 7. Przygotowanie praktycznych zaleceń ochronnych dla wybranych fragmentów lasów Nadleśnictwa Rybnik.

Elementy programu

WARSZTATY JEDNORAZOWE

 1. Warsztaty terenowe „Czynna ochrona przyrody w lesie”

Każdy warsztat trwa 4 godziny lekcyjne i realizowany jest w lasach należących do Nadleśnictwa Rybnik – w miejscach cennych przyrodniczo oraz takich, gdzie Nadleśnictwo realizuje działania z zakresu czynnej ochrony przyrody (np. sadzi tzw. pakiety biocenotyczne). Podczas warsztatu uczestnicy poznają wartość lokalnej przyrody, zapoznają się z funkcjonowaniem ekosystemu leśnego, poznają podstawy nowoczesnej ochrony przyrody – zarówno w teorii (podczas prelekcji prowadzącego warsztaty oraz z materiałów edukacyjnych) jak i w praktyce.  Uczestnikami będą dzieci i młodzież od 4 klasy SP do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Każdorazowo treść i forma zajęć dostosowana będzie do wieku uczestników.

 1. Warsztaty stacjonarne „Metody ochrony przyrody”

Każdy warsztat trwa 2 godziny lekcyjne. Warsztaty te, prócz dostarczenia uczniom informacji na temat nowoczesnych metod ochrony przyrody (z podkreśleniem, które z nich realizowane są w województwie śląskim), mają również na celu wyłonienie grup zainteresowanych udziałem w cyklu zajęć składających się na projekt badawczy opisany poniżej. Warsztaty będą realizowane w miesiącach październik-listopad 2014 r. Uczestnikami będzie młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W czasie warsztatów stacjonarnych „Metody ochrony przyrody” wyłonione zostaną grupy młodzieży (10-12 osobowe), zainteresowane prowadzeniem badań i obserwacji w lesie. Uczestnikami będzie młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jednak nie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, jako że projekt kończy się w czerwcu 2015 (a maturzyści wcześniej kończą szkołę). Zostaną oni przygotowani do prowadzenia badań podczas cyklu warsztatów:

 

PROGRAM BADAWCZY

 1. Warsztaty terenowe „Procesy ekologiczne w lesie”

Warsztat ten rozpoczyna cykl zajęć i prowadzenie badań i obserwacji przez grupy osób wyłonionych w czasie naborów. Ponieważ są to pierwsze zajęcia w ramach cyklu, będą miały one również charakter integracyjny dla grupy.

 1. Warsztaty terenowe „Zasady hodowli lasu”

Warsztaty te prowadzone będą przez osobę reprezentującą Nadleśnictwo Rybnik, która w terenie przedstawi sposoby hodowli lasu.

 1. Warsztaty stacjonarne „Metody prowadzenia badań naukowych w ekologii”

Warsztaty prowadzone będą w szkołach i będą trwały 2 godziny lekcyjne. Będą miały na celu zapoznanie uczestników z metodyką badawczą stosowaną w ekologii. Szczególna waga będzie przykładana do badań i obserwacji, które młodzież będzie wykonywała podczas swojego projektu.

 1. Warsztaty terenowe „Metody prowadzenia badań naukowych w ekologii”

Warsztaty będą trwały 4 godziny lekcyjne. Ich celem będzie nie tylko sprawdzenie metod omawianych szczegółowo podczas zajęć stacjonarnych, ale i opracowanie i przetestowanie metodyki badań i obserwacji, które młodzież będzie wykonywać w ramach swojego projektu.

 

Po cyklu 4 warsztatów młodzież przystępuje do wykonywania badań terenowych zgodnie z wypracowaną wcześniej metodyką. Badania trwały będą od listopada 2014 r. do października 2015 r. W tym czasie młodzież i nauczyciel-opiekun grupy będą w kontakcie z ekologiem z Pracowni Edukacji Żywej tak, aby na bieżąco grupa mogła konsultować swoje działania.

 

 1. Warsztaty stacjonarne „Opracowanie wyników badań”

Podczas 3godzinnych zajęć w szkołach uczestnicy uzyskają wiedzę na temat właściwego opracowywania wyników badań oraz opracowane zostaną wyniki uzyskane przez grupę.

 1. Warsztaty stacjonarne „Interpretacja wyników badań”

W czasie 2godzinnych zajęć wyniki, jakie uzyskały grupy podczas badań i opracowała na poprzednich warsztatach – zostaną poddane interpretacji i wyciągane będą z nich wnioski.

 1. Seminarium pt. „Wstępne opracowanie zaleceń ochronnych”

17 listopada 2015 r. o godz. 10,30 odbędzie się seminarium (w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Rybnik. ul. Kościuszki 36), którego uczestnikami będą: młodzież obu grup biorących udział w projekcie, nauczyciele, leśnicy i ekolodzy. Młodzież zaprezentuje wyniki swoich badań i ich interpretację. Podczas dyskusji wszystkich uczestników seminarium będzie miało miejsce wstępne opracowanie zaleceń ochronnych dla badanych fragmentów lasów. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały seminaryjne (niezbędne do wykonywania pracy koncepcyjnej podczas seminarium).

 1. Konferencja popularnonaukowa pt. „CZYNNA OCHRONA PRZYRODY W LASACH RDLP KATOWICE NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA RYBNIK”.

Konferencja odbędzie się 24 listopada w godzinach 9.00-15.30 w auli Politechniki Śląskiej w Rybniku (ul. Kościuszki 54). Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko oraz reprezentowaną instytucję prosimy przesyłać do dnia 18 listopada na adres ochronaczynna@gmail.com. Każdy z uczestników otrzyma materiały konferencyjne oraz promocyjne Lasów Państwowych oraz zaświadczenie o udziale w konferencji.
Konferencja jest nieodpłatna.

Podczas konferencji zespoły młodzieży przedstawią wyniki swoich badań. Wśród zaproszonych gości będą m.in. przedstawiciele RDOŚ i naukowcy (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i in.). Podczas konferencji zaprezentowane zostaną zalecenia ochronne dla badanych w czasie programu fragmentów lasów oraz określenie dalszych prac.

Program konferencji znajduje się tutaj.

   9. Konkurs dotyczący czynnej ochrony przyrody i jej metod

Konkurs dla uczestników wszystkich grup biorących udział w projekcie, polegający na zaprojektowaniu działania chroniącego przyrodę w najbliższym otoczeniu dzieci i młodzieży.

Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród będzie miało miejsce 17 listopada 2015 r. o godz. 8.30 w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Rybnik. ul. Kościuszki 36.

Regulamin konkursu_Czynna ochrona najbliższej przyrody

Program dofinansowały: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gmina Czerwionka-Leszczyny oraz gmina Żory oraz Nadleśnictwo Rybnik

dofinansowano_min