Motto: „Wychowywać to kochać i wymagać”

Na początku lat dziewięćdziesiątych  zaczęto w Polsce tłumaczyć literaturę poradnikową dla rodziców i wychowawców i szczęśliwie rozpoczęto od dwóch serii książek: Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek” (wraz z późniejszymi odmianami metody dla różnych grup zawodowych) oraz Adele Mazlish i Elaine Faber „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchał, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” (wraz późniejszymi rozwinięciami dla różnych grup wiekowych dzieci).

Jest to program szeroko w Polsce  rozpowszechniony i o dobrze potwierdzonej badaniami skuteczności. Do 2012 roku objęto nim 150 tys. rodziców i wychowawców oraz przeszkolono około 6 tys. realizatorów.

Tematyka zajęć:

Program składa się z trzech etapów:

1) Etap pierwszy – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – warsztat 40 godzinny

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka a więc w taki sposób, aby były przez dziecko respektowane
 • rozpoznawanie wyrażanie i akceptowanie uczuć, w tym trudnych
 • aktywne, wspierające słuchanie
 • motywowanie dziecka do współdziałania, wdrażanie do obowiązków szkolnych i domowych
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania przemocy fizycznej czy psychicznej
 • uwalnianie dziecka od grania ról narzucanych w domu czy szkole
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • nauka samodyscypliny
 • udzielanie pochwał opisowych

2) etap drugi – „Rodzeństwo bez rywalizacji” – warsztat 40 godzinny (tylko dla absolwentów I etapu)

 • zazdrość między rodzeństwem, przyczyny, sposoby reagowania
 • ryzyko używania porównań
 • rodzicielskie dylematy – sprawiedliwość, egoizm, ulubieńcy
 • szkodliwość rywalizacji – zalety współpracy
 • kłótnie dzieci – przyczyny, sposoby reagowania

3) etap trzeci – „Nastolatek”  – warsztat 40 godzinny (tylko dla absolwentów I etapu)

 • bunt młodzieńczy
 • pragnienie akceptacji
 • potrzeba decydowania o sobie
 • przedwczesne zainteresowanie seksem
 • narkotyki
 • niebezpieczeństwo mediów

(Za: Zeszyty metodyczne ORE t.12 pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – ludzie, program, wydarzenia wczoraj i dziś”. Opr. M. Węgrzecka, Warszawa 2012, s. 7-8)

Adresatami programu są:

 • rodzice
 • nauczyciele i wychowawcy,
 • pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci
 • osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi
 • katecheci

Potwierdzono następujące efekty „Szkoły…”:

1) korzyści osobiste:

 • lepszy kontakt z własnymi dziećmi
 • lepsza komunikacja z rodziną i otoczeniem
 • lepsza umiejętność rozwiązywania problemów z dziećmi
 • dostrzeganie błędów wychowawczych popełnianych w stosunku do dzieci
 • bardziej precyzyjne formułowanie własnych oczekiwań
 • mniejsze obciążenie psychiczne
 • podjęcie aktywnej pracy nad zmianą relacji z dziećmi i najbliższymi

2) korzyści zawodowe:

 • lepsza komunikacja z uczniami i rodzicami
 • większe poczucie kompetencji
 • większa łatwość w nawiązywaniu kontaktu z drugim człowiekiem
 • lepsza współpraca z rodzicami
 • większa umiejętność w zdefiniowaniu problemu
 • większa możliwość wykorzystania elementów edukacyjnych w prowadzeniu spotkań z rodzicami, rad pedagogicznych oraz innych zajęć psychoedukacyjnych
 • inspiracja do napisania własnego programu takich zajęć
 • świadomość uzyskania doskonałej metody, która w uporządkowany sposób pozwala zająć się wychowaniem, poszerza wiedzę i umiejętności warsztatowe, umożliwia lepsze rozumienie rodziców

(Za: Zeszyty metodyczne ORE t.12 pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – ludzie, program, wydarzenia wczoraj i dziś”. Opr. M. Węgrzecka, Warszawa 2012, s. 12)

Czas trwania: Program „Szkoły…” składa się z 40 godzin warsztatów podzielonych na 10 czterogodzinnych spotkań (najczęściej odbywających się w odstępie cotygodniowym).

Liczebność grupy: 10-15 osób

Odpłatność: 200 zł/osobę za 40 godzin zegarowych zajęć

Prowadzący: dr Bogdan Ogrodnik (certyfikat realizatora programu „Szkoły…” wydany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN)

Miejsce: instytucja zamawiająca zajęcia lub do ustalenia

Osoby indywidualne zainteresowane zajęciami prosimy o kontakt (mglowacka.pez@gmail.com); w momencie zebrania się grupy ustalimy terminy i miejsce spotkań.

Rekomendacje: Program uzyskał rekomendację II stopnia (Dobra Praktyka) jako program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanej na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, wychowawców i  nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz przeciwdziałania zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Rekomendacji udzieliły: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.